Bob Dylan, Woodstock, NY, 1968
© Elliott Landy, 1968